vrijdag 24 juni 2022

De recente voorstellen van minister Schouten. De bijstand wordt nog geraffineerder en strakker

 Gijs Herderschee is er ingetrapt. Toch een ervaren Volkskrant journalist. Woensdag 22 juni schreef hij op de voorpagina van de Volkskrant: ‘Kabinet versoepelt de regels voor bijstand’. Een juichend artikel over de maatregelen op het gebied van de Participatiewet die Minister Schouten dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer aankondigde. Uit de tekst: ‘Het roer gaat om in de bijstand’. En ‘de plannen zijn een trendbreuk’. De teneur van het artikel is, dat allerlei maatregelen genomen worden om het bijstandsregime te versoepelen. Op pagina 11 een paginagroot interview met de minister, die zonder tegenwerping de gelegenheid krijgt haar propagandaverhaaltje te houden over hoe sociaal dit kabinet in het algemeen en zijzelf in het bijzonder is. Ook andere media hebben dit beeld neergezet. En ook lobbyisten, die de deur bij politici platlopen om positieve veranderingen in de bijstand te bewerkstelligen door het aanvragen van argumenten in discussies, trapten erin. Joris Barendrecht, Beleidsmedewerker Ieder(in) (Arbeid), twitterde: ‘De toon van de brief stemt hoopvol: -vertrouwen weer centraal -eenvoud -toereikend bestaansminimum -passende ondersteuning’. En in een andere tweet: ‘Het manifest van de werkcoalitie en de gesprekken lijken gehoor te vinden. We houden de uitwerking natuurlijk goed in de gaten. ‘. 

Maandag 27 juni al gaat de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken erover praten. Betekenen de voorstellen inderdaad veel hoopvolle positieve veranderingen? Een twitteraar: ‘Beeldvorming versus inhoud. Een bekende ex landbouw minister weet hier alles van’. Tijd dus om de voorstellen eens kritisch onder de loep te nemen

De principes van de bijstand

Eerst in zijn algemeenheid een opmerking over bijstand. Ooit, in een grijs verleden bestond er een tamelijk gesloten sociaal zekerheidssysteem, met AOW als je 65 wordt, WAO als je arbeidsongeschikt wordt en AAW een volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid, voor de mensen die niet werkten en verzekerd waren toen ze ziek werden. Er was weliswaar ook toen al een kortdurende Werkloosheids Wet, maar er was ook de WWV, voor mensen die langer werkloos waren. De bijstand was echt alleen bedoeld als een tijdelijke noodmaatregel voor mensen die onverhoopt toch door de mazen van de wet vielen. Het was van het begin af een regeling, als noodoplossing, waarbij je alle andere bronnen van inkomsten moest verrekenen met de uitkering en waarbij kostenbesparingen (de partnertoets) tot lagere uitkeringen leidden. De minister doet in haar brief net, of deze situatie nog bestaat. De eerste zin van de brief: ‘in Nederland hebben we een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid, met als vangnet de bijstand; ondersteuning voor wie (tijdelijk) niet zelf in de noodzakelijke kosten van het bestaan kan voorzien’. Nee, beste minister,  met het wegbezuinigen van de sociale zekerheid is de bijstand allang geen laatste redmiddel en vangnet meer voor een kleine groep als er geen andere mogelijkheden zijn. Velen, waaronder langdurig werklozen en arbeidsongeschikten, moeten een beroep doen op bijstand om in hun levensonderhoud te voorzien omdat ze niet in aanmerking komen voor andere sociale zekerheidswetten. Zij zijn gedwongen tot in lengte van dagen onder het hierboven geschetste bijstandsregime te leven. Er zitten inmiddels bijna een half miljoen mensen in de bijstand. De hierboven genoemde principes - andere inkomsten moeten verrekend worden en kostenbesparingen leiden tot een lagere uitkering - betekenen, dat vele duizenden permanent in armoede moeten leven zonder perspectief om eruit te komen. De Participatiewet is de nieuwste strenge bijstandswet, die leidde tot schrijnend onrecht, bij de verrekening van inkomsten en kosten besparingen. Gemeenten namen belachelijke maatregelen en legden boetes op zoals bij de vrouw uit Wijdemeren die in de publiciteit kwam en die wat boodschappen van haar moeder kreeg. De voorstellen van minister Schouten hebben de bedoeling, dit bijstandsregime wat te vereenvoudigen en rechtvaardiger te maken, door op verschillende terreinen tijdelijke uitzonderingen toe te staan en bepaalde bronnen van inkomsten gedeeltelijk vrij te laten. Maar de meeste maatregelen zijn allang jurisprudentie. Dat wordt hieronder uitgelegd. Aan de hoofdprincipes van de bijstand wordt verder weinig gesleuteld. Voorstellen voor het afschaffen van de partner- en vermogenstoets en de kostendelersnorm worden genegeerd. Dit leidt tot wat minister Schouten in het Volkskrant interview als haar dilemma formuleert. Over het gedoe met giften ontvangen zegt ze: ‘Mijn dilemma is nu dit: als ik het vastzet op een bedrag en het is zo dat iemand net daarboven iets krijgt, wat betekent dat dan? . We willen dit snel regelen, maar simpel een grens trekken levert in de praktijk nieuwe vraagstukken op’. Met andere woorden: de aanpak van de minister in de beperkte voorstellen die ze nu doet verschuift de problemen een beetje, maar ze blijven bestaan en het uitzicht op schrijnende onrechtvaardige situaties blijft hetzelfde. Op deze manier een onoplosbaar probleem. 

Minimale veranderingen

Het eerste wat opvalt is, dat het bij nadere beschouwing gaat om minimale veranderingen die voor een groot gedeelte in veel gemeenten al zijn ingevoerd of vaste jurisprudentie zijn. Veel maatregelen hebben betrekking op vereenvoudiging van het administratieve proces, dus eigenlijk ondergeschikte punten. Er komt een regeling dat je giften tot een bepaald bedrag mag houden maar dat staat allang in de wet en dat is in veel gemeenten allang praktijk. Verder worden allerlei knellende maatregelen niet afgeschaft maar een beetje versoepelt. De kostendelersnorm blijft gehandhaafd, maar je mag voortaan alleen in noodgevallen als bijstandsgerechtigde iemand tijdelijk in huis nemen zonder dat de kostendelersnorm wordt toegepast. Maar ja, wat is tijdelijk?? En ook deze ‘maatregel’ is in de jurisprudentie allang praktijk. Als bijvoorbeeld je huis voor 4 weken verbouwd wordt, en je trekt dan in bij je ouders, dan is de kostendelersnorm niet van toepassing. Het gaat erom, waar je je hoofdverblijf hebt, en als dat in feite niet verplaatst wordt, komt de kostendelersnorm niet eens in beeld. En inkomsten uit hobbymatig verkoop worden volgens vaste jurisprudentie allang niet meer tot de middelen gerekend. Ook op het gebied van geldleningen is al jurisprudentie. Ook geldleningen worden niet tot de middelen gerekend als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze zogenaamde versoepelingen van de minister zijn in feite een codificatie van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Wat de minister in feite doet, is aan allerlei dingen maximumbedragen gaan koppelen en daarmee neemt ze de vrijheid van gemeentes weg. Dat is in strijd met dat de minister wil dat er maatwerk wordt geleverd. Feitelijk veranderd er weinig, maar het is zeer de vraag of de kwantitatieve normen die de minister nu aan de bestaande praktijk wil toevoegen een verbetering zullen betekenen. En verder: er is de zeer strenge inlichtingenplicht die tot schrijnend onrecht leidt, omdat zij zeer ruim geformuleerd is en je zo ongeveer alles wat je maar ontvangt en andere informatie moet doorgeven op straffe van stopzetting van de uitkering en boetes, er gaat een beetje aan gesleuteld worden, waarbij het beleid van de Sociale Verzekerings Bank en de gemeenten gelijk getrokken wordt want er schijnen blijkbaar verschillen in te zitten. 

Rechten van werkzoekenden

De rechten van werkzoekenden worden niet versterkt, bijvoorbeeld door herinvoering van het begrip passende arbeid. Nu moet de bijstandsgerechtigde die niet ziek is of gedeeltelijk ziek alle gangbare arbeid aanvaarden. Dit is zo ongeveer alles waar je maar aan kunt denken, behalve prostitutie. Ook ontbreekt het besef, dat bijstandsgerechtigden gedwongen kunnen worden flexibele onderbetaalde deeltijdbaantjes te aanvaarden. Hetgeen de verslechtering van arbeidsvoorwaarden versterkt omdat de werkgevers gemakkelijker op hun voorwaarden werkzoekenden kunnen aannamen. Het beleid bevordert zo de afbraak van arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Bij de cohortaanpak in Amsterdam bleek, dat  bijstandsgerechtigden machteloos staan tegenover de almacht van de klantmanager die je tot van alles en nog wat probeert te dwingen en dat van redelijk overleg en maatwerk niets terecht komt. In veel gevallen probeert de klantmanager - die vaak maar zeer beperkt tijd heeft - bijstandsgerechtigden een traject op te leggen of allerlei verplichtingen, hetgeen tot veel klachten leidt over de houding van de klantmanager en frustraties en slapeloze nachten bij de bijstandsgerechtigden, die soms extra ziek worden en het moeras ingeduwd in plaats van verder op de been geholpen. Dit speelt ook in andere gemeenten. Alleen versterking van de rechtspositie van de werkzoekende kan dit voorkomen, maar zoals gezegd, de minister doet geen voorstellen.  

Mantelzorgers en extra verplichtingen

Een specifieke problematiek ook in dit verband is de positie van mantelzorgers. Er wordt gezegd dat bijstandsgerechtigden die geen kans hebben op de arbeidsmarkt mantelzorg mogen verrichten. Bij mensen die wel kunnen werken ligt dat moeilijker. Dit klemt des te meer, daar de gezondheidszorg en de hulpverlening vaak lange wachtlijsten kent of anderszins moeilijk toegankelijk is, en bijvoorbeeld bejaarde ouders een noodgedwongen beroep moeten doen op hun kinderen. In deze en vergelijkbare situaties zou de mogelijkheid moeten komen de sollicitatieplicht op te heffen, maar de minister komt er niet mee, en dus is alles weer afhankelijk van de almachtige klantmanager, die iemand die in zo’n situatie zit kan maken en breken. Het lijkt erop dat ook deze minister de bijstandsgerechtigden zoveel mogelijk wil dwingen gangbare arbeid of vrijwilligerswerk te aanvaarden, door het opleggen van allerlei extra verplichtingen. Voor het uit de wet halen van de verplichte tegenprestatie worden geen voorstellen gedaan. Maar wel komen er maatregelen om de nu nog voornamelijk generieke arbeidsverplichtingen meer toe te spitsen op de situatie van de bijstandsgerechtigde. Daardoor zou de bijstandsgerechtigde de verplichtingen als reëel ervaren, ‘wat de effectiviteit ten goed komt’. Ja, daar gaat het om. Hoe kunnen we de bijstandsgerechtigde effectief onder druk zetten? Menige klantmanager weet er wel raad mee. En dan komen er specifieke extra verplichtingen voor bijstandsgerechtigden met ‘een grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Deze specifieke verplichtingen zijn erop gericht om meedoen (participatie) te stimuleren, zo mogelijk met als uiteindelijk perspectief arbeidsinschakeling, en op periodiek contact met de gemeente (voorkomen van isolement). Met andere woorden: ook langdurig werklozen en arbeidsongeschikten moeten sterker onder druk gezet worden te dansen naar de pijpen van de namens de almachtige overheid optredende klantmanager zonder dat hun rechten zijn geformuleerd. Specifieke verplichtingen op periodiek contact met de gemeente kunnen door gemeenten misbruikt worden om iemand te pas en te onpas op te roepen, zonder concrete aanleiding, met het argument ‘we willen isolement voorkomen’ maar in werkelijkheid om bijvoorbeeld vast te stellen dat iemand niet wat te lang op vakantie is geweest zonder toestemming. Met andere woorden: de touwtjes worden strakker aangehaald en de controles worden uitgebreid. 

De conclusie moet luiden dat in tegenstelling tot de berichten die in de media verschenen er helemaal geen fundamentele beleidsomslag is. Integendeel, de bijstand wordt nog strakker en geraffineerder en meer vanuit het Rijk geregeld. 


Piet van der Lende


maandag 6 juni 2022

Wekelijkse bijeenkomsten over inflatie Waar is wat het goedkoopste?

 


De Bijstandsbond gaat na enig onderzoek of er belangstelling voor is periodieke bijeenkomsten organiseren, iedere woensdagmiddag, met als thema inflatie. We gaan dan informatie uitwisselen over producten die in de aanbieding zijn. Veel mensen volgen de aanbiedingen van de supermarkten en andere bedrijven om zo goedkoop mogelijk in het levensonderhoud te voorzien. Maar iedereen houdt individueel een beetje bij waar de groente, vlees en aardappelen en melk bijvoorbeeld in de aanbieding zijn. Ook kan het zijn, dat een product of dienst bij een bedrijf 'in de aanbieding' is, maar dat bij nader inzien bij een ander bedrijf hetzelfde product niet in de aanbieding is, maar toch goedkoper. 

De Bijstandsbond gaat wekelijkse bijeenkomsten organiseren, te beginnen op 6 juli om 14.00 uur, waar je naartoe kunt gaan om met anderen trucs, tips en ideen uit te wisselen over waar wat het goedkoopste is of welk product je het beste kunt kopen.

inflatie

Tevens gaan we in op het thema inflatie. Wat is dat eigenlijk, gebruiken bedrijven het excuus van de inflatie niet om de prijzen te verhogen, terwijl dat niet nodig is? Ook ervaren mensen dat er allerlei nepaanbiedingen worden gedaan waarbij het lijkt of iets goedkoper lijkt, maar het niet is.  Gezien de (polis) voorwaarden die eraan verbonden zijn.  Hier hebben bijvoorbeeld mensen mee te maken, die bij een goedkoop vaak klein en jong energiebedrijf een contract hebben afgesloten, waarna het bedrijf failliet gaat of op den duur toch duurder blijkt te zijn. Vaak is er misleidende reclame op de televisie die je willen verleiden een product te kopen. Zijn de hoortoestellen van Specseavers echt gratis??? Ook daarover wisselen we informatie uit. We kunnen deskundigen uitnodigen ons wat te vertellen over zijn/haar ervaringen. Ook kunnen we, wanneer we misstanden constateren, of misleidingen, hieraan publiciteit geven of andere acties ondernemen. Ook kunnen we praten over mogelijkheden om aan inkomsten te komen, bijvoorbeeld de minimaregelingen van de gemeente of de aanbiedingen van de stadspas.

wekelijkse bijeenkomsten

Omdat aanbiedingen vaak tijdelijk zijn, en aanbiedingen voortdurend veranderen, gaan we wekelijkse bijeenkomsten organiseren. Iedere woensdagmiddag om 14.00 uur komen we bij elkaar in het kantoor van de Bijstandsbond om informatie over inflatie uit te wisselen. Kom ook! De toegang is vrij, aanmelden hoeft niet. Wil je op de mailinglijst van het initiatief, dan moet je even je emailadres doorgeven. We beginnen de wekelijkse bijeenkomsten in juli. De eerste bijeenkomst is woensdag 6 juli 2022 om 14.00 uur.

Kantoor Bijstandsbond

Da Costakade 162

1053 XD Amsterdam

020-6898806

info@bijstandsbond.amsterdam 

donderdag 17 september 2020

Teken de brandbrief voor verhoging van het minimumloon tot 14 euro per uur

 

17 september 2020

Beste P. ,

Heb jij het Prinsjesdag nieuws gevolgd? Volgens premier Rutte moeten we de Nederlandse economie een handje helpen door weer eens wat meer te gaan kopen. Want dat hebben we te weinig gedaan door de Corona crisis. Denkt hij soms dat de miljoenen Nederlanders die nauwelijks kunnen rondkomen, ervoor kiezen om minder uit te geven?

'Niets kunnen kopen' is geen keuze. Voor steeds meer mensen is het bittere noodzaak. Niet alleen voor de 2,2 miljoen werkenden die op of net boven het minimumloon verdienen, maar óók voor iedereen met een uitkering zoals bijstand en AOW. Vandaag lanceren wij daarom een Brandbrief met de dringende oproep aan het kabinet: Verhoog het minimumloon naar €14 per uur.

 

 

Want Prinsjesdag maakt duidelijk dat de politiek niet onder ogen wil zien dat het minimumloon onleefbaar is. Prinsjesdag laat zien dat Rutte, net als veel andere politici, zijn machtige positie niet inzet om de belangen van álle Nederlanders te behartigen. Daarom moeten wij ónze macht laten zien.

Onze macht wordt alleen zichtbaar als wij massaal de Brandbrief voor een verhoging van het minimumloon ondertekenen. Pas dan kan de politiek niet meer om ons heen.

Eind oktober bieden we de Brandbrief aan aan het kabinet. Ons doel is 200.000 handtekeningen. Dat is veel. Maar wij zijn ambitieus, en vooral: we begrijpen dat alleen als we met veel zijn, we druk kunnen uitoefenen. En alleen door druk uit te oefenen krijgen we gedaan wat zo ontzettend nodig is: een hoger minimumloon. Juist nu, in deze crisis.

 

 

Werkt de button niet? Kopieer en plak dan deze link: https://www.voor14.nl/brandbrief

Teken nu. Zodat iedereen kan leven in plaats van overleven.

Met strijdbare groet,

Ramon, Sanne, Lisette

Voor 14
http://www.voor14.nl/

Social
Voor 14 is een initiatief van de © 2020 Voor14 - Alle rechten voorbehouden Gebouwd door Tectonica
Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld voor Voor 14 en akkoord bent gegaan met onze voorwaarden. Je kan elk moment van gedachte veranderen door te klikken op deze afmeldlink, beschikbaar in elke e-mail die je van ons krijgt, en door contact met ons op te nemen. Voor meer informatie over hoe wij met privacy omgaan, klik hier.

vrijdag 25 oktober 2019

Bijeenkomst Bijstandsbond over kwijtschelding, beweging samenvoor14 en evaluatie Participatiewet.

Op woensdagmiddag 27 november van 14.00 uur tot 17.00 uur organiseert de Bijstandsbond een discussiebijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden in het Tet-Theater, Bilderdijkstraat 165B in Amsterdam

Tijdens de middag zullen drie onderwerpen ter sprake komen

14.00 uur- 15.00 uur. Evaluatie van de Participatiewet. In december wordt de Participatiewet na 5 jaar in de Tweede Kamer geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan vertellen vele (belangen) organisaties wat ze aan knelpunten in de wet hebben ervaren. Ook de Bijstandsbond houdt een inventarisatie. Tijdens deze middag kun je je mening over de wet naar voren brengen, die zal worden verwerkt in het standpunt van de Bijstandsbond. Met een inleiding van Marc van Hoof, advocaat en Maaike Zorgman, bestuurder uitkeringsgerechtigden bij de FNV.

15.00 uur-16.00 uur. De beweging samenvoor14. De FNV is gestart met het initiatief samenvoor14. Andere organisaties wordt nadrukkelijk gevraagd zich bij dit initiatief aan te sluiten. Doel is een sociale beweging op te bouwen om een wettelijk minimum uurloon van 14 euro te realiseren. Wat kunnen we ervan verwachten, wat zijn de plannen en hoe kun je meedoen?. Met een inleiding van Jesse Oberdorf, organizer bij de FNV.

16.00 uur-17.00 uur. Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen in Amsterdam. Wat zijn de problemen en klachten, en hoe kunnen we dat veranderen? Met Kaj van Brummelen, teamleider kwijtschelding gemeente Amsterdam en Ruud Minnee hoofd incasso en invordering gemeente Amsterdam.

Bijstandsbond
Da Costakade 162
1053 XD Amsterdam
020-6898806
info@bijstandsbond.org
www.bijstandsbond.org
zondag 22 april 2018

De Flextensie papers

Over het bedrijf Flextensie, dat werklozen met behoud van uitkering bij bedrijven tewerk stelt, is veel te doen geweest. Het bedrijf sluit contracten af met vele gemeenten. Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur bij die gemeenten worden nu stukken over de ‘Flextensiecontructie’ gepubliceerd. Stukken van de gemeenten Utrecht, Zaanstad, Den Haag en Almere zijn al binnen. U kunt de documenten raadplegen op http://openbaarheid.nl/wob-resultaten/flextensie-2017/ constructie Werklozen worden op flexibele basis ingezet in bedrijven. Baanlozen mogen zich ‘vrijwillig’ inschrijven en tot zes maanden lang zonder loon en arbeidsrechten werken voor bedrijven en organisaties. In de praktijk is het echter onduidelijk hoe vrijwillig die vrijwilligheid is. De inlenende werkgevers betalen een vast tarief van 12,50 euro per uur (zonder werkgeverslasten). De bijstandsgerechtigde moet het doen met een premie van en of twee euro per gewerkt uur en wordt nog altijd gecontroleerd en gedisciplineerd via het bijstandsregime. De gemeenten en Flextensie verdelen de buit die zij vangen van het tarief dat de inlenende werkgever betaalt. Oproep Hopelijk wordt in het kader van de openbaar wordende documenten duidelijk hoe Flextensie de gemeenten zover krijgt aan de constructie mee te doen, en wie er nou precies beter wordt van deze constructie. Dat zijn zo vragen naast vele andere. Daarbij zijn niet alleen bovengenoemde documenten belangrijk, maar ook de ervaringen van de deelnemers zelf zijn minstens zo belangrijk. Daarom is er een oproep je ervaringen te melden of informatie over de Flextensieconstructie te melden als je die hebt. Heb jij gewerkt via Flextensie? Ben je benaderd om te werken via Flextensie? Ken jij iemand die bij Flextensie heeft gewerkt? Ken je bedrijven of organisaties die gebruik maken van Flextensie-baanlozen? Mail dan: dwangarbeid@doorbraak.eu.

donderdag 19 april 2018

Oproep van de Bijstandsbond voor het baanlozen blok tijdens de 1 mei demonstratie in Den Haag van de FNV

Op 1 mei demonstreert de FNV in Den Haag op de wereldwijde internationale dag van de arbeid onder het motto: "strijd mee voor kwaliteit, zekerheid en inkomen". Velen zullen aan deze demonstratie meedoen. Uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden, werkenden, migranten, etc. Om 14.00 uur is er inloop en verzamelen deelnemers op het Malieveld, om 15.00 uur de start van de demonstratie en om 16.00 uur terugkomst op het Malieveld. Dan is er een programma en om 17.00 uur einde van de demonstratie.

Tijdens en na de demonstratie zijn er vele initiatieven. FNV Young and United organiseert na afloop van de demonstratie de Avond van de Toekomst. Vanaf 19.00 uur in Poppodium Paard in Den Haag. Een avond over de toekomst van werk en samenleving volgens jongeren. Inloop en eten vanaf 17.30 en het programma start om 19.00 . Aansluitend is er uiteraard ruimte voor een borrel en muziek. Voor meer informatie: https://www.facebook.com/events/185324985431997/

Doorbraak en de Bond Precaire Woonvormen (BPW) hebben het initiatief genomen om een blok te gaan vormen van baanlozen, flexwerkers en flexhuurders. Met een apart blok willen we duidelijk maken dat zij zich van onderop organiseren, voor hun belangen strijden en daarbij ook successen boeken. Om 14.00 uur start een eigen programma met sprekers en muziek. Om 15.00 uur neemt het blok deel aan de demonstratie. Meer informatie: https://www.doorbraak.eu/1-mei-haag-blok-baanlozen-flexwerkers-en-flexhuurders-tijdens-1-mei-demonstratie-fnv/

Ook de Bijstandsbond uit Amsterdam neemt evenals vorig jaar deel aan het blok van baanlozen, flexwerkers en flexhuurders. Wij roepen iedereen op zich bij ons aan te sluiten. Wij verzamelen om 12.00 uur bij het Centraal Station in Amsterdam bij de linkeringang. Bel of mail even van te voren of je met ons mee wil. FNV-ers hebben een gratis kaartje, maar leden van de Bijstandsbond en anderen kunnen met ons overleggen over de kosten als je het niet kunt betalen.

Bijstandsbond
020-6898806
info@bijstandsbond.org

zaterdag 14 april 2018

Hoe kan ik aan goedkoop en gezond voedsel komen?

In Nederland zijn we rijk. Erg rijk. Zo rijk dat we eten weggooien. Thuis (ca. 10%), bij de supermarkt en de groothandel (ca. 4.5%), bij de verwerkingsindustrie (ca. 5%) en de boerderijen (ca. 17%). Containers vol goed en minder goed eten worden zonder pardon ter vernietiging aangeboden bij afvalverwerkingsbedrijven. Deze overdaad gaat natuurlijk ten koste van de reserves die onze planeet heeft. Het schrijnend tekort aan voedsel in delen van de wereld staat in verband met onze riante leefstijl. Er zijn een aantal dingen die je als particulier kunt doen om deze situatie enigszins tegen te gaan. Als je hier helemaal op los gaat, kun je jezelf een freeganist noemen. Zo’n iemand leeft van alles dat over is. Er zijn veel mensen die zo'n levensstijl hebben ontwikkeld. Een mooi initiatief is dumpster diving, oftewel skippen. Dit houdt in dat je de containers van supermarkten, groothandels en fabrieken afstruint op zoek naar voedsel of producten. Veel voedsel dat door de Nederlandse industrie wordt weggegooid is namelijk nog prima, smaakvol en veilig te consumeren. De strenge regelgeving zorgt er echter voor dat producten vóór het verlopen van hun uiterste houdbaarheidsdatum worden verwijderd uit de winkel. Bovendien zijn de ‘houdbaar tot’ datums vaak riant genomen. Meestal kan het product nog prima na deze datum geconsumeerd worden. Kwestie van ruiken en je gezond verstand gebruiken. Deze tekst komt van de website van Esmeralda Tijhoff

Wat kan ik doen

Je kunt proberen in contact te komen met freeganisten en ook op pad gaan. Je kunt bijvoorbeeld een restaurant bezoeken dat door die mensen wordt gerund en contacten leggen. In Amsterdam heb je de guerilla kitchen. De @guerillakitchenamsterdam is te vinden bij restaurant Robin Food in de Frederik Hendrikstraat 111. Ze hebben een facebookpagina met mededelingen. Je kunt er op wo4ensdagavond eten voor een vrijwillige bijdrage van 18.00 uur tot 21.00 uur. Bezoek de facebookpagina voor meer informatie Je kunt overigens in restaurant het Robin Food Kollektief ook op andere dagen van de week lekker veganistisch eten voor een tientje.

Andere mogelijkheden om goedkoop te eten.

Je hebt het initiatief van de Buurtbuik. Blijkens hun website strijdt BuurtBuik tegen voedselverspilling door overvloedig eten op te halen bij horeca, supermarkten en groenteboeren en het te delen met buurtbewoners. Zo maken we samen een betere buurt: we brengen buurtbewoners bijeen, helpen elkaar een handje en strijden tegen voedselverspilling. Je http://buurtbuik.nl/kunt in de initiatieven van buurtbuik gratis eten. Bezoek hun website voor de vestigingen in Amsterdam en eentje in Utrecht. vestigingen restaurant buurtbuik Volgens mensen die er wel eens gaan eten is vooral de BuurtBuik op het Cremerplein in Amsterdam erg goed. Je moet wel precies om 18.00 uur aanwezig zijn en er is geen drank. Ze zijn er iedere zaterdag.